Raport Zintegrowany
Grupy Kapitałowej Śnieżka
2023

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 857 773 tys. PLN, tj. o 8,3% wyższe niż 2022 roku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 83 481 tys. PLN (o 102,3% wyższy w ujęciu rok do roku). Zysk neto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 77 634 tys. PLN (+111,6% r/r).

857,8 mln PLN

Przychody Grupy

Pozytywnie na skonsolidowany wynik wpłynęła wyższa sprzedaż na rynku polskim, który ma dominujący udział w całkowitych przychodach Grupy, oraz znacznie wyższa sprzedaż na rynku ukraińskim, który odbudowuje swoje udziały w strukturze przychodów Grupy.  Warto podkreślić znaczenie realizacji długoterminowej strategii marketingowo-sprzedażowej, której jednym z elementów jest polityka cenowa. Obejmuje ona między innymi konsekwentne wdrażanie zmian cen produktów w odpowiedzi na rosnące koszty produkcji, jak również ze względu na wyższe koszty prowadzenia działalności (gł. koszty transportu, logistyki, finansowania oraz wynagrodzeń). Negatywnie przychodowo na wynik 2023 roku wpłynęła niższa sprzedaż na rynku węgierskim.

Ślad węglowy Grupy Śnieżka w roku 2023 wyniósł 143 620 t CO₂e . W stosunku do roku 2022 emisje zmniejszyły się o 6,2%, zaś w stosunku do roku bazowego 2020 – o 31%. Grupa odnotowuje stały spadek śladu węglowego zarówno w zakresie emisji bezpośrednich, jak i pośrednich.

Zmniejszenie emisji GHG przez Spółkę nastąpiło we wszystkich trzech zakresach śladu węglowego, a więc objęło zarówno emisje pośrednie, jak i bezpośrednie.

Nasz model biznesowy

W centrum modelu biznesowego Grupy znajduje się zdolność do tworzenia wysokiej jakości produktów oraz zarządzania silnymi, rozpoznawalnymi markami (między innymi: Śnieżka, Magnat, Poli-Farbe, Vidaron, Rafil i Foveo-Tech).

Założenie to wynika ze świadomości, jak dużą wartość ma znajomość oczekiwań i potrzeb konsumentów i partnerów biznesowych. Opracowaliśmy nasze projekty rozwojowe i procesy w taki sposób, aby zapewnić gotowość naszej Grupy na wyzwania przyszłości, jak również na identyfikację i kształtowanie trendów na rynku farb dekoracyjnych i chemii budowlanej.

Rok 2023 był dla nas pomyślny. W obliczu rynkowych wyzwań, takich jak wysoka inflacja i stopy procentowe, które skutkowały osłabieniem konsumpcji, wykazaliśmy się dobrym przygotowaniem. Kluczowym czynnikiem naszego sukcesu były solidne fundamenty, które budowaliśmy przez lata. Należą do nich silne i cenione przez klientów marki oraz efektywne strategie sprzedaży i marketingu, w tym cenowe.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu

Zrównoważony rozwój